dimecres, 6 de juny de 2012

informàtica bàsica 8

EXTENSIONS DE FITXERS

Busca el significat de les següents extensions:.rar = Extencio de comprimicio molt bona

.tmp = Extencio de Temporary File/Folder, archius temporals

.zip = Extencio de comprimicio, mes usual

.exe = Extencio de obrir aplicacions, programas...

.doc = Extencio de mocument de text microsoft word

.dot = Extencio per trobar, registrar error de microsoft

.exe = Extencio de obrir aplicacions, programas...

.xls = Extencio de full de calcul Microsoft Exel

.wav = Extencio de audio molt pesat y mayor calitat

.hlp = Extencio de Windows Help File, per ayudes en programes

.avi = Extencio de video molt pesat y bona calitat

.eml = Extencio de misatge Outlook Express Electronic Mail

.png = Extencio de imatge inanimada que permet transparecies y color real, RBG

.txt = Extencio de document de text

.psp = Extencio de video per consola psp

.php = Extencio de web

.rpm = Extencio de registre de error de Windows associats amb el LINUX Package

.bmp = Extencio de imatge (mapa de bits)

.mp3 = Extencio de audio poc peasat y calitat estable

.URL = Extencio de web

.sys = Extencio de fitxer relacionat sobretot amb 'PDP-10(Programmed Data Processor model 10), un ordinador 1960

.mdb = Extencio de fitxer associada al 'Accés' per Microsoft Corporation.

.fon = Extencio de tipos de font de lletres

.pdf = Extencio de document de text pdf, no deixa editar y te proteccions

.ppt = Extencio de presentacio microsoft Power Point

informàtica bàsica 7

SOFTWARE I HARDWARE

1.Descriu les diferències entre sowtware i hardware.
El hardware és la part física de l’ordinador.El software és la part lògica de l’ordinador.

2.Quina finalitat tenen els software de sistema? Anomena exemples de software de sistema.
Tots aquells programes la finalitat dels quals és el funcionament, manteniment, reparació, conservació, prevenció de la màquina.Anomena exemples de software de sistema.

3.Anomena exemples de software d'aplicació.
 • Sistemes Operatius: WINDOWS, LINUX, UNIX, ...
 • Antivirus: MCAFFE, PANDA, NORTON, AVAST, AVIRA, PANDA, ...
 • Utilitats: partició de discos, recuperar sectors...Anomena exemples de software d'aplicació.
 • Processadors de textos: WORD, WRITER
 • Fulls de càlcul: EXCEL, CALC
 • Bases de dades: ACCES, BASE
 • Presentacions: POWERPOINT, IMPRESS
 • Retoc fotogràfic: PHOTOSHOP, GIMP
 • Dibuix :FREEHAND, DRAW
 • Navegadors: EXPLORER, FIREFOX, NETSCAPE.
 • Clients de correu: OUTLOOK.
Fitxers

1.De quines parts consta el nom d'un fitxer?
Nom i Extencio

2.Per què serveixen les icones d'un fitxer?
Són els arxius o fitxers associats a un dibuix o icona. La icona només serveix per a identificar de forma visual el tipus d’arxiu.

3.Què són els directoris, i per a què serveixen?
Els directoris (carpetes d’ara endavant) són fitxers especials que contenen més fitxers. Aquests permeten estructurar i organitzar les memòries externes en forma d’arbres.

4.Què són els fitxers de dades?
Són els que crea l’usuari i fan que la màquina sigui productiva.


informàtica bàsica 6

NOCIONS SOBRE BITS, BYTES I BINARI

1. Defineix, de manera pràctica, que és un bit. Ajuda't d'un exemple.

En el dicionari el defineix con: Unitat de mesura de la informació equivalent a l’elecció
entre dues possibilitats igualment probables. (1y0)

una bombeta es un bon exemple de un bit, pot esta enllegat(1) o apagat (0) partir de nomes aquesta petita variable es pot transferir informacio, con per exemple una bombeta enllegada en una porta vol dir que no es pot pasar...


2. Quantes maneres diferents podem conbinar tres bombetes? i quatre?
tres bombetes: 8 combinacions
cuatre bombetes


3. Perquè els ordinadors utilitzen sistema binari i no decimal per exemple?
Doncs molt, ja que els ordinadors digitals només poden processar informació binària, és a dir,
els ordinadors compten, sumen i processen en sistema de numeració
binari. Aquest sistema és com el sistema de numeració decimal que tots
utilitzem, però amb la diferència següent: el decimal utilitza deu dígits (0,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) i el binari només dos (0, 1).4. Explica com un circuit digital on només hi han senyals elèctics es pot emmagatzemar un caràcter, per exemple, la lletra "A"

Al caràcter “A” li assignem el codi numèric 65, però no es pot emmagatzemar un 6 i un 5
com a caràcters, de manera que el codifiquem en binari com 1000001,
però tampoc podem emmagatzemar caràcters com 0 i 1, encara que sí
podem utilitzar bits

5. Què son els bioestable? Perquè s'utilitzen?
Dins dels nostres ordinadors hi h ”biestables”, anomenats també bàscules (flip-flop en anglès).

Són dispositius electrònics capaços de restar en un estat determinat (0) o en
el contrari (1) durant un temps indefinit. Aquesta característica fa que
s’utilitzin en electrònica digital per a memoritzar informació, és a dir, que
es poden utilitzar com a “bits”. Utilitzant molts biestables es poden
representar valors, caràcters ASCII en la memòria d’un ordinador, o
qualsevol altre classe d’informació .
Els biestables s’agrupen en blocs de 8 per a que cada bloc pugui
codificar 256 valors diferents (2 elevat a 8). Anomenem byte a un
conjunt de 8 bits (biestables) ...6. Què és un byte?
La memòria és una magnitud i com a tal es pot mesurar. Byte, Kbyte,
etc., són unitats ben conegudes, però, què significa quan diem que un
byte són vuit bits.
Els ordinadors processen textos, imatges, vídeos i tot tipus de dades.
Però, com s’emmagatzema un text en una memòria principal o en un
DVD o en un disc dur?. En la memòria principal només hi ha senyals
elèctrics, com es representa una A amb senyals elèctrics.

1. byte o unitat de referència. Formada por vuit bits.

2. kilobyte múltiple que val 1024 bytes.

3. Megabyte múltiple que val 1024 kilobytes.

4. Gigabyte múltiple que val 1024 megabytes.

5. Terabyte múltiple que val 1024 gigabytes.

informàtica bàsica 5

1. En quina memòria es troba emmagatzemat el sistemaoperatiu?


Normalmente en el MS-Dos en la Rom, crec
Pero tambe es poden instalar en memorias extraibles
http://www.youtube.com/watch?v=Vv8lFb3q8To

2. Hi ha dos tipus bàsics de memòria principal: RAM i ROM. Quina d'aquestes memòries i queda informació permanent?

En la Rom, en la ram nomes es memeria provisional per fer correr programes i altres feines del usuari

3. Quan l'ordinador està parat explica com es troben la BIOS, la memòria ROM i la memòria RAM.
 BIOS Fisicamente, y la seva pila de la placa base


 Bios en el PC, despres de clicar Supr al enllegar pc
Gracies a la pila de la placa base, y gracias a que la memoria Rom te informacio permanent per trobarla


4. Què fa la memòria ROM quan polsem l'interruptor d'encesa?
Buscar y posar en marcha la Bios, la ram, programes del disc dur, el relotge, la data, y gaire be tot el PC


5. Quina funció fa la memòria RAM un cop encés l'ordinador?
Carregar aplicacions del usuari

6. Si començo a escriure una carta amb Word. En quin tipus de memòria (principal o secundària) es guarden les dades?. Què he de fer per no perdre la informació si s’interromp el corrent elèctric o surto de Word inadequadament ?

Mentres escrius es utilisa RAM una vegada guardad al disc dur es utiilisa Rom

informàtica bàsica 4

1. Quines dues operacions realitzen les memòries.?

- La Memoria RAM: Permet treballar amb varis programes sense encallar el PC

- La Memoria RAM: Es la quantitat de momoria virtual que te el PC per que nosaltre treballem en programes, Entre mes RAM mes programes podrem fer servir meteix cop

- La Memoria ROM: Fa dades que no es borren mai, funciona en la Bios

2. Quines diferències hi han entre la memòria principal i la memòria secundària.
MOMORIA PRINCIPAL:
·Electrònica.
·Molt ràpida.
·Capacitat limitada.
·Volàtil i dinàmica.
·Imprescindible.
·Per ella hi passen obligatòriament totes les dades.
·Cara.

MEMORIA SECUNDARIA:

·Magnética o òptica.
·Comparativament molt lenta.
·Capacitat il·limitada.
·Permanent i estàtica.
·Opcional.
·Suport temporal.
·Compartivament més barata.


3. Explica els dos tipus bàsics de memòria.
RAM

ROM


Video:
http://www.youtube.com/watch?v=QzGuRafmL584. Fes una llista de memòries extraïbles i un altre de no extraïbles.

Memorias Internas


 
Memorias RAM, ROM, o cache

Memorias Externas


Disc dur portable


 
USB

 
Targetes extraibles

informática bàsica 3

1 - Què és una tarja gràfica?
Una targeta grafica pot ser el componet mes car del nostre ordinador, serveix per la rapidesa del PC en carregar grafics, del ultims jocs 3d etc... depenen de la tageta sera mes rapida o mes lent, pero tambe depen de la memoria ram y el procesador.


1.2 - Quins models podem trobar al mercat i a quins preus?

·Models mes populars:
ATI 
Nvidia

Y es troban targetes gràfiques de 30 a 500 €


2 - Componets de una targeta grafica
· GPU
· Memoria de vídeo
· RAMDAC
· Sortides
· Interface de la placa base
· Dispositius de alimentacio
· Refigeracio


3 - És important tenir una tarja gràfica equilibrada amb la pantalla? Per què?
Si, use perque ami m'ha pasat, tan la pantalla com la targeta tenen que anar a una serta velocitad igualada, perque sino la pantalla va parpadejan


4 - Descriu com és una pantallla TFT.

TFT o transistor de pel·lícula fina és l'acrònim de la paraula anglesa Thin Film Transistor. El TFT és un circuit format per transistors a partir de la dispositació de diferents capis molt fins una sobre de l'altra: capis de material conductor, capis de material semiconductor i capis de material dielèctric. La seva major aplicació és en el disseny de pantalles de cristall líquid o LCD, ja que permet controlar cada píxel de forma individual, fet que aporta certes avantatges a l'hora de controlar el cristall líquid. Aquest control és possible gràcies al conjunt de milers de transistors que formin el TFT. Com que el TFT s'usa bàsicament en la fabricació de LCD, també es l'anomena Matriu Activa LCD (AMLCD) o Activi Matrix Liquid Crystal Display, i fa referència a la distribució dels transistors sobre el substrat. 

5 - Quines especificacions hem de tenir en compte a l'hora de comprar una pantalla?
· La grandaria en pulgadas
· El temps de resposta en MS
· La deficio de la imatge, HD
· Els colors

6 - Busca preus de pantalles i indica les seves especificacions. 

TFT: De 100 a 350 €
CRT: de 2 a 40 €